اسلام ناب …

اولین نیاز نسل جوان، آشنایی با کلیتی به نام اسلام، در قالب یک چهره ی منسجم و نظام مند است، نسل امروز تشنه ی آشنایی با چنین قرائتی ا ز اسلام است. تا کنون ، اسلام را در این چهره مشاهده نکرده و یا ناچیز و جسته وگریخته درباره ی آن نکاتی شنیده است.

نیاز دوم پیوند این نسل با منابع واقعی اسلا م یعنی عقل ، متون دینی و سیر ه ی اسوه ها و رهبران این حرکت است. باید راه را برای ارتباط نسل جوان با این منابع همراه کرد. جوان امروز باید بتواند در زمینه ی خردورزی گام های وثیقی بردارد.

نیاز سوم نشان دادن ارتباط دین با زندگی پررنگ و پیچیده و پرلعاب امروز است .ارتباطی که به گشودن گره ها ی ذهن او بپردازد و عرصه ها ی فعالیت او را پوشش دهد. جوان مسلمان به شدت مایل است جهان خود را بسازد و در این مسیر به دنبال الگو گرفتن از اسلام است .

نیاز چهارم زیربنای تشکیل دور ه ی اسلام ناب را شکل داده، آشنا شدن نسل امروز با تفکرات رهبران انقلاب به عنوان اولین و بزرگترین ایدئولوگ های اسلام ناب در دوران معاصر – و نه صرفا رهبران سیاسی جامعه – می باشد.

به طور خلاصه: میخواهیم اسلام معنویت، حماسه و عقلانیت را برای مخاطبی که چهار نیاز اصلی آشنایی با منظومه ی اسلام ، ارتباط با منابع آن، بهره مندی از پاسخ های معاصر آن و نها یتا آشنایی با نظام اندیشه ی رهبران انقلاب اسلا می را دارد تبیین کنیم.

کلاسهای دوره عبارتند از:

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جهان بینی، فطرت، مکتب امام روح الله، تفسیر قرآن، نهج البلاغه، اندیشه راهبردی…

دوره اسلام ناب 1402 در تابستان امسال برای خواهران و برادران برگزار میگردد.

با ما همراه باشید…