درباره اسلام ناب

تاريخچه

دوره ي معرفتي و تشكيلاتي اسلام ناب ازسال 1395، نخستين بار با چند دانشگاه در تهران شروع به آغاز كار كرده و اكنون به صورت كشوري ، به مدت ١٤ روز برگزار مي گردد
هدف اصلي دوره ي اسلام ناب، آشنايي تشكل هاي دانشجويي با منظومه ي فكري امامين انقلاب اسلامي در ابعاد معرفتي و تشكيلاتي و سياسي مي باشد.
پذيرش در دوره ي اسلام ناب منحصرا به صورت تشكلي مي باشد . در طول سال تحصيلي، مركز رهياري ، وظيفه ي ارتباط برقرار كردن با تشكل ها و آسيب شناسي آن ها را برعهده دارد و با تشكيل يك پرونده از تشكل ،مطالبي كه تشكل براي رشد و پيشروي اعضاي خود نياز دارد در دوره پياده سازي ميكنند.

تاریخچه اسلام ناب

اهداف دوره

انقلاب اسلامي ايران در گام دو خود ، بيش از گذشته به نيروي جوان انقلابي و مومن و داراي فهم نيازمند است تا بتواند قله هاي مختلف علمي و سياسي و فرهنگي و اجتماعي را در دنيا فتح كند.
اين نيروي جوان كه هم اكنون در دانشگاه هاي كشور مشغول تحصيل مي باشد براي فتح اين قله ها نياز به معلومات و دانس هايي، بيش از آنچه در كلاس هاي درس گفته مي شود دارد تا بتواند به يك عنصر فعال در جامعه ي خود تبديل بشود . تشكل هاي دانشجويي يك چنين بستري را فراهم ميكنند تا دانشجو بتواند با انجام كار واقعي در ميدان هاي كوچك و بزرگ مختلف، استعداد هاي خود را به منحثه ي ظهور برساند.
اهميت دانشجو و خط فكري و سياسي آن در بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با بسيجيان دانشجويي دانشگاه تهران خود قابل توجه و تامل است :((كلمه ي دانشجو هم باز همينطور؛ از لحاظ بارِ معنايي، از جهت ديگري حامل معناي خيلي جالب توجّه و مهمّي است. دانشجو يعني جوانِ طالب علمي كه آينده در دست اوست. اين خصوصيات، در كلمه ي دانشجو هست. دانشجو، يعني جوان؛ چون دانشجويي، قهراً مربوط به دوران جواني است. طالب علم بودن و جستجوي از دانش هم در كلمهي دانشجو هست. چون فرض اين است كه آينده ي كشور، به سمت اداره ي علمي كشور پيش ميرود ديگر؛ يعني به سمت اداره ي عالمانه و منطبق بر موازين دانش پيش ميرود و هر كشور و هر جامعه اي كه علم و فهم و محاسبه ي دقيق، در همهي شؤون آن دخالت داشته باشد، وضعش بهتر است. بنابراين دانشجو يعني كسي كه ناظر به آينده و متعلّق به آينده ا ست؛ آينده هم متعلّق به او ست. ببينيد؛ اين عناوين و مفاهيمي كه در كلمه ي دانشجو گنجانده شده، خيلي مهّم است. به همين دليل، فوراً اينجا استفاده كنيم كه اگر دانشجو از لحاظ جهتگيري فكري و سياسي دچار انحراف باشد، مصيبت بزرگي خواهد بود. درست است. ( ديدار با (( ( بسيج دانشجويي دانشگاه تهران سال ٧٦ ما در مركز اسلام ناب سعي داريم تا با آموزش هاي هوشمند در زمينه هاي معرفتي و تشكيلاتي و كنشگري ، به تشكل هاي دانشجويي ، ضمن آشنايي آن ها با منظومه ي فكري امام و آقا ، در ايجاد بستري براي ارتقا رشد و تربيت دانشجويان انقلابي كمك درخوري كرده باشيم.عقيده ي ما در مركز اسلام ناب اين است كه در مكتب امام (ره)، سلوك و رشد از معرفت شروع مي شود . اين باور ها است كه بايد اصلاح بشود تا اراده ي قيام بالله شكل گرفته و حركت آغاز گردد.

اهداف دوره

وجه تمايز دوره اسلام ناب

خصوصيات و امتيازهاي اين طرح در دوره هاي مختلف مورد ا ستقبال تشكل هاي دانشجويي در دانشگاه هاي برتر كشور، بخصوص شهر تهران، قرار گرفته است؛ چه بسا اين امر به دليل امتيازهاي موجود در اين دوره بوده كه به بعضي از آنها اشاره خواهيم كرد

١) طرح محتوايي نو و منحصربه فرد

پايه ريزي نگرشي صحيح از اسلام ناب براي مخاطبين به وسيله آشناكردن ايشان نسبت به نظرات و نگرش رهبران انقلاب كه عملكننده حقيقي اسلام در جامعه ميباشند. نظاممندي محتوايي و امتداد از مباني تا ميدانهاي عيني و عملي موردنياز نهضت ايجاد يا بهروزرساني منابع محتوايي (آثار رهبران انقلاب) متناسب با ادبيات قابل فهم و امروزي.

٢) تخاطب نخبگاني

تمركز روي تشكل هاي برتر كشور جهت آماده سازي هسته ها به عنوان كادر اصلي تحولات انقلاب گستره قابل توجه جامعه هدف از حيث تنوع دانشجويان برتر از دانشگاه هاي مختلف انتخاب و گزينش مخاطبين اصلي جهت سرمايه گذاري هاي ميانمدت و بلندمدت.

٣) ارتباط مستمر با شركت كنندگان

ارتباط مستمر با شركتكنندگان بعد از دوره و هدايت حلقه هاي فكري – عملياتي شكل گرفته در بستر تشكل هاي انقلابي، يكي از اقدامات دوره اسلام ناب ميباشد كه در قالب طرحهايي همچون هسته هاي امام روحالله، رهياري مركز ا سلام ناب، اسلام ناب دانشگاهي و غيره صورت ميپذيرد. شايان توجه است اين حلقات بكمك مسئولين تشكلها در بعد دوره شكل گرفته خواهد شد.

٤) تمركز بر پشتيباني و اصلاح تشكل هاي انقلابي

اين هدفگذاري از سه طريق زير صورت ميپذيرد
تقويت روحيه و مباني كار تشكيلاتي در مخاطبين، هدايت و حمايت محتوايي از فرايندهاي كادرسازي تشكل ها و آموزش جانشين پروري به مخاطبان. كمك به اصلاح و رشد تشكل هاي انقلابي به واسطه تثبيت و تعميق گفتمانهاي پيشروي انقلاب.

٥) هسته حوزوي طراحي و پشتيباني محتوايي

خصوصيت بارز اين جمع، علاوه بر درجات عاليه علمي، حائز سوابق مؤثر در سطوح بالاي تشكيلاتي و آشنايي كامل با فضاي مخاطبين اصلي در دانشگاه ميباشد، اين نكته در طراحي موفق يك دوره معرفتي براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه جوان تحصيلكرده نسل جديد انقلاب نقش مؤثري داشته است.

اسلام ناب

مخاطبين دوره اسلام ناب

دوره ا سلام جامعه اي گسترده و متنوع از مخاطبين ويژه و فعال را تحت پوشش محتوايي خود قرار خواهد داد. كنار هم قرارگرفتن اين طيف متنوع از مخاطب به مسئولين تشكل هاي دانشجويي و ورودي هاي تشكل هاي دانشجويي خود آن يك بسته تربيتي و ارتباطي كم نظير براي جوانان انقلابي پديد ميآورد.
عموم اين گروه از مخاطبين دوره حدود ٤٥٠ نفر از دانشجويان پسر و ٤٠٠ نفر از دانشجويان دختر دانشگاه هاي برتر سرا سر كشور مي باشد كه علاوه بر اينكه از نظر سني در انتهاي سالهاي اول و يا دوم دوره كارشنا سي هستند، از لحاظ كيفي، اين اعضا جزو نيروهاي فعال تشكل هاي انقلابي مي باشند. در واقع اصلي ترين مخاطب دوره، تشكل هاي دانشجويي انقلابي در دانشگاه هاي كشور مي باشد كه داراي توانايي بالقوه و يا بالفعل مي باشند.