فایل های صوتی دوره

صوت جلسه «دانشگاه مقاومت»/ جلسه اول دانلود
جدال تمدنی دانلود