« درباره استاد»

نام استاد: استاد حسن رحیم پور ازغدی

استاد حوزه و دانشگاه

رزومه استاد:

استاد حوزه و دانشگاه

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی