« درباره استاد»

نام استاد: محمدصادق شهبازی

دبیر اسبق جنبش عدالت خواه دانشجویی

رزومه استاد:

مکتب
دبیر اسبق جنبش عدالت خواه دانشجویی

پژوهشگر حوزه جمهوریت و عدالت اجتماعی